CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO DELTA VIỆT NAM
Logo
Telecom

Thử nghiệm CorrosionX và CorrosionX Heavy Duty trên vòng bi

Thử nghiệm khả năng bảo vệ của các sản phẩm CorrosionX.

Thời gian thử nghiệm: tháng 3 năm 2009Thử nghiệm đã kéo dài trên 10 năm và vẫn tiếp tục tới hiện tại
Mục đích thử nghiệm: Thử nghiệm khả năng bảo vệ chống ăn mòn của các sản phẩm CorrosionX và CorrosinX Heavy Duty.
Phương pháp thử nghiệm: Các cặp vòng bi SKF mới được sử dụng trong thử nghiệm
Thử nghiệm A Thử nghiệm B
Nội dung thử nghiệm: CorrosionX Heavy Duty trong môi trường nước biển    Nội dung thử nghiệm: CorrosionX trong môi trường nước
1. Một trong hai vòng bi đã được xử lý với CorrosionX Heavy Duty, vòng bi còn lại không được xử lý với bất cứ một sản phẩm chống ăn mòn nào khác 1. Một trong hai vòng bi đã được xử lý với CorrosionX, vòng bi còn lại không được xử lý với bất cứ một sản phẩm chống ăn mòn nào khác
2. Hai vòng bi được ngâm ngập nước trong hai hộp chứa nhỏ khác nhau 2. Hai vòng bi được ngâm ngập nước trong hai hộp chứa nhỏ khác nhau
3. Sau hơn 2 năm, toàn bộ nước trong hộp chứa đã bốc hơi và các vòng bi được kiểm tra mức độ ăn mòn 3. Sau hơn 2 năm, toàn bộ nước trong hộp chứa đã bốc hơi và các vòng bi được kiểm tra mức độ ăn mòn

Kết quả của các thử nghiệm này đã được chụp lại tại các thời điểm khác nhau và được trình bày ngay dưới đây.
Kết quả của thử nghiệm A - CorrosionX Heavy Duty trên vòng bi SKF trong môi trường nước biển:
Thời điểm Xử lý bằng CX HD Không được xử lý
Sau 24 giờ
Sau 4 ngày
Sau 10 ngày
Sau 3 tuần
Sau 9 tháng
Sau 24 tháng 
Sau 10 năm 
  • Sau 24 tháng, những đốm nâu có trên vòng bi là do các hạt phân tử của CX HD để lại.
  • Sau 10 năm vòng bi được xử lý bằng CX HD vẫn không xuất hiện rỉ sắt, vòng bi vẫn quay trơn tru.
Kết quả thử nghiệm B - CorrosionX trên vòng bi SKF trong môi trường nước
Thời điểm Xử lý bằng CX Không được xử lý
Sau 24 giờ
Sau 4 ngày
Sau 10 ngày
Sau 3 tuần
Sau 9 tháng
Sau 24 tháng
Sau 10 năm
  • Sau 10 năm vòng bi được xử lý bằng CX HD vẫn không xuất hiện rỉ sắt, vòng bi vẫn quay trơn tru.

Hình ảnh được trưng bày vào ngày 20 tháng 8 năm 2019
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua